Polityka prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE  

  Niniejszy dokument określa zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą Strony internetowej oraz Profili Społecznościowych, jak również związane z tzw. plikami cookies. Użytkownicy Strony internetowej oraz Profili Społecznościowych, korzystając z nich, mogą przekazywać swoje dane osobowe. Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących przetwarzania tak przekazanych danych osobowych oraz tzw. plików cookies.  

 2. DEFINICJE

  1. Administrator – spółka pod firmą: Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (85-097), przy ul. Jagiellońskiej 21, +48 52 307 02 07, e-mail: biuro@enviogroup.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 341473272, NIP: 9532640176;
  2. Sklep internetowy – sklep internetowy Administratora dostępny pod adresem: https://efn.pl/;
  3. Strona internetowa – działające w domenie https://efn.pl/ strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi m.in. Sklep Internetowy;
  4. Polityka prywatności – niniejszy dokument;
  5. Klient –  podmiot korzystający ze Strony internetowej lub z Profili Społecznościowych, którym jest każda osoba, która przegląda Treści udostępniane na Stronie internetowej lub w ramach Profili Społecznościowych, w szczególności każdy podmiot, z którym może być zawarta zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem Sklepu internetowego Umowa sprzedaży lub umowa dotycząca świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną;
  6. Rejestracja – czynności faktyczne dokonane przez Klienta w sposób określony w regulaminie Sklepu internetowego w celu rozpoczęcia przez niego korzystania z Konta Klienta i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta;
  7. Formularz rejestracyjny – udostępniany przez Administratora na Stronie internetowej formularz, umożliwiający utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;
  8. Konto Klienta – założone w procesie Rejestracji konto Klienta stanowiące zasoby w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, uruchamiane na rzecz Klienta przez Administratora po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,
  9. Rejestracja – czynności faktyczne dokonane przez Klienta w sposób określony w regulaminie Sklepu internetowego w celu rozpoczęcia przez niego korzystania z Konta Klienta i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta;
  10. Zamówienie – oświadczenie Klienta, które stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży konkretnych produktów dostępnych na Stronie internetowej;
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  12. Treści – treści zamieszczone na Stronie internetowej lub w ramach Profili Społecznościowych przez Administratora w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa;
  13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);
  14. Urządzenie – elektroniczne urządzenia, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Strony internetowej;
  15. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony internetowej;
  16. Profile Społecznościowe – profile Administratora w mediach społecznościowych takich jak w szczególności: Facebook, Instagram, Youtube, dotyczące wydarzeń pn. Envio Fight Night (EFN).
 3. DANE OSOBOWE

  1. Administrator

   Administratorem danych osobowych Klientów jest Administrator (pełne dane podane są w pkt. II  ppkt. 1 Polityki prywatności).

  2. Dane kontaktowe administratora

   1. Kontakt Klientów z Administratorem w kwestii danych osobowych jest możliwy:
   2. elektronicznie na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@enviogroup.pl;
   3. elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej;  
   4. pisemnie na adres do korespondencji Administratora: Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Jagiellońska 21, 85-097 Bydgoszcz.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

   Administrator przetwarza dane osobowe Klientów dla wskazanych poniżej celów i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

   1. dane osobowe są przetwarzane dla celów obsługi Zamówienia lub Zamówień i związanych z wykonaniem Umowy lub Umów sprzedaży,  przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. dane osobowe są przetwarzane dla celów świadczenia przez Administratora usług nieodpłatnych związanych z prowadzeniem Konta Klienta, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. dane osobowe są przetwarzane dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom Treści, w tym udostępniania formularza kontaktowego na Stronie internetowej czy też udostępniania postów na Profilach Społecznościowych, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udostępnianiu Treści dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia i bieżącego zarządzania Profilami Społecznościowymi i kontaktowania się z Klientami, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail  udostępnianego na Stronie internetowej lub na Profilach Społecznościowych, lub kontaktowania się z Administratorem na numer telefonu udostępniany na Stronie internetowej lub na Profilach Społecznościowych, w sprawach niezwiązanych z ofertą Sklepu internetowego – dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ten kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
   5. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail  udostępnianego na Stronie internetowej lub na Profilach Społecznościowych, lub kontaktowania się z Administratorem na numer telefonu udostępniany na Stronie internetowej lub na Profilach Społecznościowych, w sprawach związanych z ofertą Sklepu internetowego – dane osobowe są przetwarzane w celach przedstawienia oferty Sklepu internetowego na rzecz takiego Klienta, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   6. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Profili Społecznościowych, w szczególności za pomocą komentarza czy też wiadomości prywatnych – dane osobowe są przetwarzane w celu załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
   7. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pomocą dostępnego na Stronie internetowej formularza kontaktowego – dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, przy czym w takiej sytuacji – w zależności od rodzaju zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   8. w przypadku  wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newslettera lub innych) na podany adres e-mail – dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych przez Administratora, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   9. dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu: poprawy stosowanych funkcjonalności i poprawy korzystania ze Strony internetowej, stworzenia dla Klientów najlepiej dostosowanej oferty, poprawy korzystania z Profili Społecznościowych i stworzenia jak najbardziej odpowiadających im Treści;
   10. dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Administratora, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
   11. dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Administratora, w tym dobierania ich pod kątem preferencji lub lokalizacji Klienta za pomocą profilowania, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Administratora, względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w przypadku wskazanym w ppkt. 8) powyżej;
   12. dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursów oraz programów lojalnościowych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4.  Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych Przekazanie danych osobowych Administratorowi przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne (wymagane) w przypadku danych oznaczonych jako obowiązkowe (w tym w szczególności poprzez zaznaczenie ich na Stronie internetowej gwiazdką), bowiem nie podanie przez Klienta danych osobowych w takim przypadku:

   1. w procesie Rejestracji – uniemożliwia założenie Konta Klienta (zawarcia umowy z Administratorem w tym zakresie);
   2. w procesie składania Zamówienia – uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta i zawarcie Umowy sprzedaży z Administratorem;
   3. w przypadku woli zapoznania się z Treściami Strony internetowej – uniemożliwia lub ogranicza możliwość przeglądania tych Treści;
   4. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem udostępnianego przez niego adresu e-mail lub kontaktowania się z Administratorem na udostępniany przez niego numer telefonu – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez Klienta w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu;  
   5. w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Profili społecznościowych, w tym za pomocą komentarzy czy też wiadomości prywatnych – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez Klienta w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu;
   6. w przypadku woli skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego – uniemożliwia wysłanie wiadomości przez Klienta do Administratora, tym samym podanie tych danych stanowi wymóg dla celów wysłania zapytania i umożliwienia Administratorowi odpowiedzi na zapytanie lub też podjęcia kontaktu w reakcji na zapytanie;
   7. w przypadku woli otrzymywania przez Klienta informacji handlowych drogą elektroniczną – uniemożliwia otrzymywanie tych informacji od Administratora;
   8. w przypadku zgłoszenia żądania otrzymania informacji o dostępności danego produktu na podany adres e-mail – uniemożliwia otrzymania takiej informacji od Administratora;
   9. w przypadku brania udziału w konkursach lub w programach lojalnościowych – uniemożliwiać może taki udział.
  5. Prawa klientów związane z danymi osobowymi

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klient ma prawo do:

   1. żądania dostępu do danych osobowych – (tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);
   2. sprostowania danych osobowych – (tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są nieaktualne, błędne lub niekompletne);
   3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – (tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez Klienta  zgody na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora);
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – (tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Administrator ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – (tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w sposób wiążący dla Administratora, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Administratora. Klient ma w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
   6. przenoszenia danych osobowych – (tj. do uzyskania od Administratora swoich przekazanych Administratorowi danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Administrator miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);
   7. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).
  6. Okres przechowywania danych osobowych – Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora  lub realizowania Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane są zasadniczo do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej zgody).

  7. Odbiorcy danych osobowych – Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności dostawcy – firmy kurierskie i pocztowe, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, a także podmioty, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności w przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty – dostawcy  – firmy kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy produktów objętych Zamówieniami.

  8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie – W celu urzeczywistnienia niektórych działań marketingowych Administratora, a mianowicie reklamy behawioralnej, Administrator może wykorzystywać tzw. profilowanie, a tym samym poprzez automatyczne przetwarzanie danych dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących Klientów w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Reklama behawioralna polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu Klientowi treści reklamowych, które odpowiadają jego zainteresowaniom lub lokalizacji tj. polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu spersonalizowanej i dopasowanej do preferencji lub lokalizacji Klienta reklamy. W przypadku reklamy behawioralnej przetwarzanie danych (w szczególności gromadzonych za pośrednictwem Cookies) może obejmować również profilowanie Klientów, przy czym warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie Cookies, która może być w każdym czasie wycofana (więcej informacji dotyczących Cookies i wskazanej zgody znajduje się w pkt. IV Polityki prywatności). Wycofanie zgody dotyczącej Cookies spowoduje zaprzestanie ww. profilowania. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) nie będzie wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

 4. COOKIES

Strona internetowa wykorzystuje Cookies. Klienci za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących Cookies, w tym szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania Cookies bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez Klienta.

Zezwolenie na korzystanie z plików Cookies bądź nie wyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że Cookies będą zamieszczane w Urządzeniu Klienta, a Strona internetowa będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Administrator informuje, że wyłączenie Cookies przez Klienta może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej lub uniemożliwić to korzystanie. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

Administrator wykorzystywać może Cookies tzw. własne w szczególności w następujących celach:

  1. Konfiguracji Strony internetowej, w tym:
   1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej;
   2. rozpoznania Urządzenia Klienta Strony internetowej oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia Strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Uwierzytelnienia Klienta w ramach Strony internetowej i zapewnienia sesji Klientowi w ramach ww. Strony, w tym:
   1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu);
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, w tym umożliwiania w szczególności weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki;
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w tym:
   1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. W szczególności Cookies w tym przypadku pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego,  w tym umożliwienia w szczególności weryfikacji źródeł przekierowań Klientów na Strony internetowej;
   3. umożliwienia korzystania na Stronie internetowej z niektórych funkcji np. „Koszyk”;
  4. Analizy i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.

Administrator wykorzystywać może także Cookies tzw. zewnętrzne w szczególności w następujących celach:

  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. YouTube;
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klientów z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Adwords;
  4. Popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych tj. Facebook.com, Instagram.com i innych.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK